Naše ordinace je tu pro Vás v případě jakýchkoliv zdravotních problémů. Ke každému se snažíme najít individuální přístup. Naším cílem je zdravý a spokojený pacient.

Dostanete se k nám pohodlně pěšky z centra Benátek nad Jizerou i automobilem s možností parkování přímo u objektu ordinace. Ordinace disponuje také bezbariérovým přístupem.

Vlastní ordinace se nachází ve zcela nově rekonstruovaných prostorách a je vybavena novým nábytkem a zařízením. 

Náš tým

MUDr. Michaela Kovaříková

praktický lékař, odpovědný zástupce (*1978)

Vzdělání:

2003 – ukončila magisterské studium všeobecného lékařství na 2.LF UK v Praze v Motole
2010 – atestační zkouška z oboru všeobecného praktického lékařství
2011 – licence v oboru všeobecné praktické lékařství pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektora v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských sužeb,
2012 – diplom celoživotního vzdělávání ČLK
2012 – roční kurz Základy pracovního lékařství ukončený písemnou a ústní zkouškou

Praxe:

2003-2004 sekundární lékař na interní  klinice a jednotce intenzivní metabolické péče FN Motol Praha,
2005-2010 absolvování předatestačních stáží dle harmonogramu daného IPVZ (přerušeno  mateřskou dovolenou),
2010-2011 lékař v ordinaci PLD Praha MUDr. Matějková,
od roku 2012 provozovatel a lékař nestátního zdravotnického zařízení společnosti Medical Care s.r.o (ordinace praktického lékaře).

Jitka Macurová

zdravotní sestra (*1974)

Vzdělání:

1989-1992 SOUZ Benešov u Prahy
1996-2001 SZŠ Kolín

Praxe:

1993-2001: nemocnice Nymburk, interní odd. + JIP
2003-2011: NZZ Pavel Zezula-Poděbrady – zdravotní sestra v ordinaci praktického lékaře

Provozovatel ordinace:

Ordinace praktického lékaře pro dospělé je provozována společností Medical Care, s.r.o.

Medical Care, s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
IČ:   24123323
Vedeno u Městského soudu v Praze, C 180661

Statutární orgán a společníci:    

MUDr. Michaela Kovaříková
společník a jednatel

Ing. Milan Kovařík
společník a jednatel

Smluvní zdravotní pojišťovny:

(111) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

(201) Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

(207) Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

(209) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

(211) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Správce osobních údajů

Společnost: Medical Care, s.r.o.
IČ: 24123323
sídlo: Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2
elektronická adresa: medcare.benatky@gmail.com

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • poskytování zdravotních služeb
 • vykazování hrazených zdravotních služeb
 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu ll., je:

 • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být:

 • poskytovatel zdravotních služeb,
 • orgány veřejné moci
 • osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu lll. jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

VI. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme
 • právo na omezení zpracování – omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže:
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu Vll., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami
 • právo na výmaz osobních údajů – právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme
 • právo na přenositelnost údajů – můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu lll.), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu l. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále

tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem.

Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 4,1 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).